Smith-Ennismore Historical Society

                    SMITH-ENNISMORE HISTORICAL SOCIETY HERITAGE LEARNING CENTRE, OPP PLAZA, WARD ST., BRIDGENORTH, ONT